Πολιτική προστασίας δεδομένων

Η Εταιρία « ΡΟΔΑ Α.Ε » (εφεξής η «Εταιρία») έχει ως αντικείμενο εργασιών της την παραγωγή και διανομή τροχών για καρότσια στην Ελλάδα.

Η  «Εταιρία» είναι ανώνυμη εταιρία που εδρεύει στη ΒΙ.ΠΕ.Θ Σίνδου Θεσσαλονίκης, στο Ο.Τ 48b, TΘ 1171, 57022  με αρ. ΓΕΜΗ 057442504000, και τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310795612, 2310795613.

«Η Εταιρία» ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο συμμόρφωσής της με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ») και της ισχύουσας νομοθεσίας, σας παρέχει με το παρόν έντυπο ενημέρωση σχετικά με την εκ μέρους της επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και, ειδικότερα σχετικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων σας που επεξεργάζεται, τη νομιμότητα και τους σκοπούς της επεξεργασίας, τα πρόσωπα στα οποία τα δεδομένα σας μπορεί να διαβιβαστούν, τον τρόπο και τον χρόνο φύλαξης τους, καθώς και με τα δικαιώματά σας ως υποκειμένων της σχετικής επεξεργασίας.

Για διευκρινίσεις, περαιτέρω πληροφορίες ή τυχόν απορίες σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 2310-795612 ή να αποστέλλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@roda.gr.  

Τι είναι τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αφορά συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο, η ταυτότητα του οποίου μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα (π.χ. όνομα, αριθμός ταυτότητας, διεύθυνση κατοικίας κτλ.).

Σε τι συνίσταται η επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας περιλαμβάνει τη συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση, περιορισμό ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν σε γνώση της Εταιρίας, στο πλαίσιο και για τους σκοπούς των δραστηριοτήτων της.

Αρχές που διέπουν την επεξεργασία των δεδομένων σας από την Εταιρία

«Η Εταιρία» επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού σας χαρακτήρα με νόμιμο, θεμιτό και διαφανή τρόπο, προς εξυπηρέτηση των αναφερόμενων στην παρούσα και σαφώς καθοριζόμενων σκοπών. Τα υπό την επεξεργασία της Εταιρίας δεδομένα σας περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα για την επίτευξη των σκοπών αυτών, τηρούνται για καθορισμένο χρονικό διάστημα και προστατεύονται από επαρκή μέτρα ασφαλείας.

«Η Εταιρία»  λαμβάνει κάθε μέριμνα ώστε τα υπό την επεξεργασία της δεδομένα σας να είναι πλήρη και ακριβή και να επικαιροποιούνται άμεσα σε κάθε περίπτωση μεταβολής τους ή όποτε άλλοτε κρίνεται απαραίτητο ή σκόπιμο από την Εταιρία για τη συμμόρφωσή της με τις απορρέουσες από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο υποχρεώσεις της και για την βέλτιστη παροχή υπηρεσιών της.

Ποια Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας επεξεργαζόμαστε

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας που επεξεργαζόμαστε είναι τα ακόλουθα:

• Προσωπικά στοιχεία/Στοιχεία ταυτότητας : όνομα/επώνυμο, φύλο, ημερομηνία γέννησης, επάγγελμα, αριθμός δελτίου ταυτότητας/αριθμός διαβατηρίου, ΑΦΜ,

• Στοιχεία επικοινωνίας: διεύθυνση κατοικίας, ηλεκτρονική διεύθυνση (email), εταιρικό email, αρ. τηλεφώνου οικίας, αρ. κινητού τηλεφώνου, τηλέφωνο εργασίας,

Συνέπειες Μη παροχής των Δεδομένων σας

Καθώς τα παραπάνω προσωπικά σας δεδομένα είναι απολύτως απαραίτητα για την εκπλήρωση από την Εταιρία μας των υποχρεώσεών της απέναντι σας και την εξυπηρέτηση των σκοπών της παρούσας, τυχόν μη παροχή τους σημαίνει ότι δε θα μπορέσουμε να σας εξυπηρετήσουμε.

Για ποιον λόγο επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας (Νομιμότητα/Σκοποί της Επεξεργασίας)

«Η Εταιρία»  επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού σας χαρακτήρα, εφόσον :

(α) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης και των, δυνάμει αυτής, παρεχόμενων εκ μέρους μας υπηρεσιών,

(β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση και προστασία των εννόμων συμφερόντων τόσο της Εταιρίας όσο και των δικών σας

(γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών σας συμφερόντων σε περίπτωση σωματικής ή νομικής ανικανότητάς σας να συγκατατεθείτε στην επεξεργασία,

(δ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των απορρεουσών από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο υποχρεώσεων της Εταιρίας  

(ε) η επεξεργασία είναι απαραίτητη στο πλαίσιο συμμόρφωσής μας με αποφάσεις των αρμόδιων εποπτικών, διοικητικών, δημόσιων και δικαστικών/εισαγγελικών Αρχών και Υπηρεσιών,

(στ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεών μας ή/και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας ενώπιον Διοικητικών ή Δικαστικών Αρχών ή στο πλαίσιο εξωδικαστικής διαδικασίας,

(ζ) η επεξεργασία βασίζεται σε προηγούμενη ειδική, ρητή και έγγραφη συγκατάθεση που έχετε παράσχει για τη λήψη έντυπων, τηλεφωνικών ή ηλεκτρονικών μηνυμάτων στο πλαίσιο προωθητικών ενεργειών/ενεργειών ενημέρωσης, καθώς και για την ανώνυμη καταγραφή εξετάσεων προς εξυπηρέτηση στατιστικών ή επιστημονικών σκοπών.

Στην περίπτωση αυτή, έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, η σχετική δε ανάκληση δε θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της. Η ανάκληση διενεργείται με σχετικό έγγραφο που υποβάλλεται εγγράφως στην έδρα της Εταιρίας  (στη γραμματεία ή ταχυδρομικά) ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@roda.gr και ισχύει από την ημερομηνία υποβολής του και εφεξής.

Πώς γίνεται η επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας

«Η Εταιρία»  λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και τη διαφύλαξη της ιδιωτικότητάς σας. Δεν αποκαλύπτει, δε δημοσιοποιεί ούτε κοινοποιεί τα δεδομένα σας σε τρίτους, εξαιρουμένων μόνο των περιπτώσεων που κατωτέρω αναφέρονται.

«Η Εταιρία»  επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν μέσω των συνεργατών της καθώς και μέσω των απασχολούμενων ανά διεύθυνση/τμήμα υπαλλήλων της.

Το διοικητικό προσωπικό της Εταιρίας λαμβάνει γνώση των προσωπικών σας δεδομένων αποκλειστικά για τις ανάγκες εκτέλεσης των διοικητικών λειτουργιών μας, της τιμολόγησης των παρεχόμενων εκ μέρους μας υπηρεσιών και της εξυπηρέτησής σας.

Τόσο το σύνολο του προσωπικού της «Εταιρίας», συμπεριλαμβανομένων των διευθυντικών στελεχών της, όσο και οι εξωτερικοί της συνεργάτες δεσμεύονται από ρήτρες τήρησης εχεμύθειας, εμπιστευτικότητας και απορρήτου των πληροφοριών που λαμβάνουν γνώση.

Σε ποια πρόσωπα διαβιβάζονται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας

Στο πλαίσιο εξυπηρέτησης των σκοπών της επεξεργασίας, όπως στην παρούσα καταγράφονται, η «Εταιρία»  δύναται να χρησιμοποιεί τρίτα μέρη, προκειμένου αυτά, ενεργώντας για λογαριασμό της, να επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού σας χαρακτήρα. Τα εν λόγω πρόσωπα (εκτελούντες την επεξεργασία), τα οποία ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες της Εταιρίας, παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, κατά τρόπο ώστε η εκ μέρους τους επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του GDPR και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων σας. Οι κατηγορίες εκτελούντων την επεξεργασία με τους οποίους συνεργαζόμαστε, περιλαμβάνουν κυρίως φυσικά πρόσωπα ή εταιρίες υποστηρικτικών λειτουργιών, όπως εταιρίες παροχής τεχνολογικού εξοπλισμού, εταιρίες παροχής λογισμικού, εταιρίες παροχής εργασιών μηχανοργάνωσης, εταιρίες τεχνικής υποστήριξης κλπ.

Επιπλέον, διαβίβαση των δεδομένων σας διενεργείται σε εν γένει σε τρίτα πρόσωπα εφόσον :

  • είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση των σκοπών της επεξεργασίας και υπό την προϋπόθεση ότι οι αποδέκτες υπόκεινται σε υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας,
  • επιβάλλεται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό ή κανονιστικό πλαίσιο ή από αποφάσεις αρμόδιων εποπτικών, διοικητικών, δημόσιων και δικαστικών/εισαγγελικών Αρχών και Υπηρεσιών,
  • διενεργείται κατόπιν προηγούμενης δικής σας έγγραφης, ειδικής και ρητής εντολής
  • είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη έννομων συμφερόντων της Εταιρίας , όπως ενδεικτικά η είσπραξη των απαιτήσεών μας μέσω τρίτων εντολοδόχων (π.χ. εντεταλμένους δικηγόρους) ή

Διαβίβαση των Δεδομένων σας σε τρίτες χώρες/διεθνείς οργανισμούς

Η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σας προς τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας από την τρίτη χώρα ή τον διεθνή οργανισμό, βάσει σχετικών αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε διαφορετική περίπτωση, η «Εταιρία»  δύναται να διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού σας χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, μόνο υπό τις αυστηρά προβλεπόμενες στον ΓΚΠΔ προϋποθέσεις.

Τα δικαιώματά σας

Ως υποκείμενα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας που η «Εταιρία»    επεξεργάζεται, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

α) Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα δεδομένα σας, καθώς και λήψης πληροφοριών όπως :

• τα υπό επεξεργασία δεδομένα σας,

• τους σκοπούς της επεξεργασίας,

• τους αποδέκτες στους οποίους έχουν κοινοποιηθεί / θα κοινοποιηθούν τα δεδομένα,

• το χρονικό διάστημα τήρησης και φύλαξής τους,

• την πηγή από την οποία τα δεδομένα έχουν συλλεχθεί.

β) Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων που τηρούνται, εφόσον θεωρείτε ότι τηρούμε τυχόν ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα σας.

γ) Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας, με την επιφύλαξη, ωστόσο, των υποχρεώσεων και των νομίμων δικαιωμάτων της  Εταιρίας  προς διακράτησή τους για ελάχιστο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, δυνάμει του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.

δ) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας, εφόσον, είτε αμφισβητείτε την ακρίβεια τους, είτε η επεξεργασία τους είναι παράνομη, είτε δε συντρέχει πλέον ο σκοπός της επεξεργασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται νόμιμος λόγος για τη διακράτησή τους.

ε) Δικαίωμα φορητότητας, δηλαδή, μεταφοράς των δεδομένων σας σε άλλον ,υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σας ή είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.

στ) Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάσταση σας, στις περιπτώσεις όπου τα δεδομένα υφίστανται επεξεργασία για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η  «Εταιρία»  ή στο πλαίσιο εμπορικής προώθησης.

Η άσκηση των δικαιωμάτων σας γίνεται με τη συμπλήρωση και υποβολή σχετικού εντύπου προς την Εταιρία είτε εγγράφως στην έδρα της , είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@roda.gr.

Σε περίπτωση λήψης αιτήματος άσκησης δικαιωμάτων και πριν την εξέταση και ικανοποίησή του, αποτελεί αυστηρή μας πολιτική μας -στο πλαίσιο διαφύλαξης της ασφάλειας και προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων – να ζητείται η εκ μέρους επιβεβαίωση/επαλήθευση των στοιχείων της ταυτότητάς σας.

Για πόσο διάστημα φυλάσσουμε και τηρούμε τα δεδομένα σας

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας υπόκεινται σε επεξεργασία, τηρούνται και φυλάσσονται από την «Εταιρία»   σε ασφαλές περιβάλλον, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται και μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την επίτευξη των εν λόγω σκοπών, με την επιφύλαξη των ειδικότερων προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία

Σε περίπτωση επεξεργασίας δεδομένων για αποστολή ενημερώσεων και προωθητικές ενέργειες, βάσει συγκατάθεσής σας, τα δεδομένα σας φυλάσσονται μέχρι να μας ενημερώσετε για το αντίθετο και να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας.

Μέτρα Ασφαλείας

H «Εταιρία»  έχει λάβει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου και για τη νόμιμη τήρηση, την επεξεργασία, την προστασία και την ασφαλή φύλαξη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας από κάθε παράνομη ή αθέμιτη επεξεργασία, τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

H «Εταιρία»  χρησιμοποιεί κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης και κάμερες ασφαλείας, στο πλαίσιο διαφύλαξης και προστασίας της ασφάλειας τόσο των φυσικών προσώπων όσο και των αγαθών που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις μας.

Γενική Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η «Εταιρία» έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει Γενική Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η ανωτέρω Πολιτική υπόκειται σε μονομερή τροποποίηση από την «Εταιρία»  , κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, η επικαιροποιημένη δε έκδοσή της καθίσταται άμεσα διαθέσιμη στην έδρα της.

Υποβολή Παραπόνου/Καταγγελίας για την Επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας

Η «Εταιρία»  επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σύμφωνα με την παρούσα ενημέρωση, τη Γενική Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που έχει υιοθετήσει, τον ΓΚΠΔ και την εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία. Εάν, ωστόσο, επιθυμείτε να εκφράσετε οποιοδήποτε παράπονο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ή εάν δεν είστε ικανοποιημένοι από τον τρόπο με τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε, έχετε δικαίωμα υποβολής παραπόνου είτε στην έδρα της εταιρίας (στη γραμματεία ή ταχυδρομικά) είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@roda.gr.

Σε κάθε περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε οποτεδήποτε για κάθε σχετιζόμενο με τα προσωπικά σας δεδομένα ζήτημα, καθώς και να υποβάλετε καταγγελία για την επεξεργασία τους στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, (Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα / Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600, Fax: +30-210 6475628, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο contact@dpa.gr).